Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Garden Chief: Garden Chief B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Darthuizerberg 65, 3825BL te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80269141.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Garden Chief een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Garden Chief en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Garden Chief zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Garden Chief te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, volgens wensen van de Wederpartij samengestelde modulaire buitenkeukens en aanverwante zaken.
7. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Garden Chief te verrichten werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, de montage van Producten en reparatiewerkzaamheden.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Garden Chief en iedere Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Garden Chief worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Garden Chief (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Garden Chief kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Garden Chief worden herroepen, bijvoorbeeld omdat het aanbod tussentijds onverhoopt niet meer beschikbaar is.
2. Aan een aanbod van Garden Chief dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Garden Chief dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Garden Chief, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Garden Chief anders aangeeft.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN
1. Garden Chief is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Garden Chief is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Garden Chief bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Garden Chief, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Garden Chief, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. Garden Chief spant zich in de eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen. Echter betreffen deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Garden Chief treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Garden Chief Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Garden Chief na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Verzuim van Garden Chief biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is – indien relevant inclusief het door Garden Chief gevraagde tekeningenpakket met aansluitpunten – tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Garden Chief aangewezen wijze, aan Garden Chief te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Garden Chief verstrekte informatie.
2. Voorts dient de Wederpartij Garden Chief steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden Garden Chief zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. In het bijzonder dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van Garden Chief;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door Garden Chief tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de overeengekomen werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te monteren Producten;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
 • in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door Garden Chief tewerkgestelde personen;
 • de door Garden Chief tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd;
 • de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en andere goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Garden Chief, onverminderd het bepaalde in artikel 9, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. Op het moment dat door of namens Garden Chief aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het (op)geleverde vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het (op)geleverde niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Wederpartij.
4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld aan de door Garden Chief tewerkgestelde personen.
5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, Schriftelijk en gemotiveerd bij Garden Chief te worden ingediend.
6. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Garden Chief.
7. Indien de Wederpartij niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor Garden Chief uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
8. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan Garden Chief bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
9. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventuele fabrieksgarantie die door de betreffende toeleverancier van Garden Chief met de Producten is meegeleverd, met dien verstande dat een eventueel door Garden Chief, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Garden Chief kunnen doen gelden (conformiteit).
10. Geen (fabrieks)garantie is van toepassing op geleverde elektrische apparatuur dat buiten wordt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is bedongen.
11. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden of fabrieksgarantievoorwaarden van de toeleverancier van Garden Chief, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Garden Chief of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de onderhouds- of gebruiksvoorschriften dan wel overige aanwijzingen van of vanwege Garden Chief, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Garden Chief zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. Garden Chief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Garden Chief geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, slechte weersomstandigheden, onverwachte niet-beschikbaarheid van (montage)personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën en defecten van gereedschappen en hulpmiddelen.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Garden Chief bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Garden Chief gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Garden Chief is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Garden Chief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Garden Chief in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Garden Chief gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Garden Chief uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die Garden Chief ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Garden Chief de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN
1. Partijen komen de prijs en eventueel bijkomende kosten, waaronder, doch niet uitsluitend reis- en verblijfskosten begrepen kunnen zijn, uitdrukkelijk overeen.
2. Indien bij locatie van uitvoering van de Werkzaamheden parkeerkosten dienen te worden gemaakt, dient de Wederpartij daarvan voorafgaand mededeling te doen aan Garden Chief. Eventuele parkeerkosten komen te allen tijde voor rekening van de Wederpartij, ook indien dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Alle door Garden Chief vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Garden Chief gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Garden Chief een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
5. Garden Chief is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Garden Chief is nagekomen.
6. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
7. Garden Chief is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
8. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Garden Chief, alsmede behoudens de nakoming van zijn eventuele garantieverplichtingen uit hoofde van artikel 7, is Garden Chief na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Garden Chief kan worden toegerekend.
3. Garden Chief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Garden Chief is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Garden Chief in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,    voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze  algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Garden  Chief aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Garden Chief toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. Mocht Garden Chief ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Garden Chief te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Garden Chief hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Garden Chief ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Garden Chief is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Garden Chief betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Garden Chief beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Garden Chief betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Garden Chief nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Garden Chief afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Garden Chief dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Garden Chief bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Garden Chief geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Garden Chief hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Garden Chief of de door Garden Chief aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Garden Chief is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien Garden Chief geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Garden Chief te verpanden.
6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Garden Chief aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Garden Chief dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en onderdelen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde bedrijfsnamen, logo’s en merknamen. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Producten voortvloeit.
2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Garden Chief dan wel de betreffende toeleverancier of licentiegever het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Garden Chief aangewezen om van geschillen kennis te nemen.